Истражувања

- Средновековната некропола крај црквата Св. Ѓорѓи на локалитетот Баргала;
- Средновековните словенски јами во манастирскиот комплекс Св. Архангел Михаил во Берово;
- Истражување на лок. Исар, Штип;
- Античките рударски галерии кај с. Пекљани, Виничко;
- Доцноантичката гробница кај с. Цревулево, Штипско;
- Ранохристијанската базилика и гробница кај с. Стар Караорман, Штипско;
- Истражување на Црвена црква во с. Крупиште;
- Истражување на локалитетот Кула кај с. Калаузлија;
- Раководител со бројни археолошки истражувања на доцноантичкиот град Баргала, Исар и други проекти.