Zvonko Beldedovski
Header

Истражувања

– Средновековната некропола крај црквата Св. Ѓорѓи на локалитетот Баргала;
– Средновековните словенски јами во манастирскиот комплекс Св. Архангел Михаил во Берово;
– Истражување на лок. Исар, Штип;
– Античките рударски галерии кај с. Пекљани, Виничко;
– Доцноантичката гробница кај с. Цревулево, Штипско;
– Ранохристијанската базилика и гробница кај с. Стар Караорман, Штипско;
– Истражување на Црвена црква во с. Крупиште;
– Истражување на локалитетот Кула кај с. Калаузлија;
– Раководител со бројни археолошки истражувања на доцноантичкиот град Баргала, Исар и други проекти.