Zvonko Beldedovski
Header

Библиографија

1977Исар, Штип – Средновековна населба 
Maced. acta archaeol. 3, Прилеп 1977, 195-213 стр.
1978Сребрени монети на Стефан IV Душан од нумизматичката збирка на Народниот музеј во Штип
Maced. acta archaeol. 4, Прилеп 1978, 217-226 стр.
1979Една доцноантичка гробница во Штипско
Maced. acta archaeol. 5, Прилеп 1979, 113-129 стр.

Златоносни рударски галерии кај Пекљани
ЖА, год. XXIX, том. 1, Скопје 1979, 143-153 стр.

Rekognosciranje na podrucju opstine Makedonska Vinica
AP 20, Beograd 1979, 153-159 str.
(Z. Beldedovski, C. Krstevski)

1980Митраистички споменик од Св. Николско 
Maced. acta archaeol. 3, Прилеп 1977, 195-213 стр.

Рекогносцирање долином реке Тополке – општина Т.Велес
AP 21, Beograg 1980, 191-198 str.
(Ѓ. Петачки, З. Белдедовски)

“Од археолошкото богаство на Р. Македонија”, Скопје 1980
каталошки единици бр 418-425, 429-430, 575-577.

1981Баргала – водовод
AP 22, Beograd 1981, 126-127 str.

Берово, манастирски комплекс Св. Архангел Михаил – средновековне јаме
AP 22, Beograd 1981, 127-128 str.

1983Баргала – доцноантички град
Дело 74, бр. 2, Штип 1983, 539-546 стр.

Старото рударство во Источна Македонија
Дело 74, бр.4, Штип 1983, 712-727 стр.

1984Словенски средновековни јами од Берово, ископување 1982 год.
Machedoniae acta arcnaeologica бр 9, Скопје 1984, стр. 225-234
Белдедовски Звонко
1985Берово, манастирски комплекс Св. Архангел Михаил – средновековне јаме, 1982
AP 24, Beograd 1985, 154-158 str.

АРХЕОЛОШКИ истражувања и ископувања во Стоби : научноистражувачки проект / раководител: Алексова З.Блага ; истражувачи: Петачки Ѓорѓи, Белдедовски З., Трајковски К.Крум … [и др.]
Алексова З., Блага;Паетачки, Ѓорѓи;Белдедовски, З.;Трајковски Г., Крум

1986Крушка, ранохристијанска базилика и гробница
AP 27 (1985), Ljubljana 1986, 146-147 str.

Резултати од истражувањето на средновековните словенски јами во манастирскиот комплекс Св. Архангел Михаил во Берово
Зборник посветен на Бошко Бабиќ, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура 1986, 45-49 стр.

Новооткриена ранохристијанска базилика во с. Стар Караорман – Штипско
Дело 74, бр. 3, Штип 1986, 224-227 стр.

1987Доцносредновековни монети од нумизматичката збирка на Народниот музеј во Штип
ГИНИ, год. XXXI, том 2, Скопје 1987, 251-261 стр.

Рекогносцирање и наоди околу Виница
Maced. acta archaeol. 7-8 (1981-1982), Скопје 1987, 153-166 стр.
(Ц. Крстевски, З. Белдедовски)

Средновековни јами во манастирскиот комплекс Св. Архангел Михаил во Берово, ископување 1980
Maced. acta archaeol. 7-8 (1981-1982), Скопје 1987, 237-247 стр.

1988Словенски средновековни јами во Берово, ископување во 1982
Maced. acta archaeol. 9 (1983-1984), Скопје 1988, 225-234 стр.

Баргала, некропола од среден век
АP 29, Ljubljana 1988, 190-192 str.

1989Ранословенски наоди од Штип и неговата најблиска околина
Maced. acta archaeol. 10 (1985-1986), Скопје 1989. 225-230 стр.
1990Брегалничкиот базен во римскиот и раниот средновековен период
Звонко Белдедовски – Штип: Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј, 1990 -88стр.- (Зборник VI, Посебно издание)

Прилог кон убикација на Античкиот Астибо
Maced. acta archaeol. 11 (1987-1989), Скопје 1990, 151-160 стр.

1992The archaeology and history of Shtip
Macedonian newsmagazine, No. 4-5, Special Edition, “Archaeology in Macedonia”, Skopje Maj-June, 1992, 26-27 str.
1995Баргала – средновековна некропола, ранословенски елементи
Зборник, н.с. бр. 1 – археологија, Скопје 1995, 167-179 стр.
1996Проблемот на релацијата и убикацијата на античките Астибо и Транупара
Зборник, VII, Штип 1996, 9-21 стр.

Баргала. Истражување 1988 со преглед на позначајните наоди од досегашните истражувања на средновековната некропола
Зборник, VII, Штип 1996, 35-46 стр.
(Белдедовски Збонко, Нацев Трајче)

Словенски материјални елементи од Брегалничкиот базен
Maced. acta archaeol. 14 (1993-1995), Скопје 1996, 173-183 стр.

Археолошка карта на Р. Македонија, Том II, Скопје
Автор на бројни каталошки прилози

1997Најрани словенски артефакти во Брегалничкиот регион
Трудьі VI Международного Конгресса славјанской археологии, Т.1, Проблемьі славјанской археологии, Новоград 1996, Москва 1997, 186-202 стр.
1998Средновековен Штип низ историските податоци и материјалните остатоци
Зборник, VIII, Штип 1998, 7-19 стр.
1999Историски и материјални фрагменти од средновековен Штип
Maced. acta archaeol. бр. 15 (1996-1997), Скопје 1999, 357-372 стр.
2000Medieval Monuments
Facts about Macedonia: Natural and cultural monuments, Skopje: Ministry of Information 2000, 87-107 str.
(Zvonko Beldedovski, Nade Proeva)
2001Накитот низ вековите, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј, Штип
Штип 2001
З.Белдедовски, Д.Мустракински, Т.Нацев
2002Штип, Културно историски водич
Штип 2002, Автор на прилозите од археологија
2003Баргала новооткриена архитектура во епископиумот
Зборник IX-X, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј, Штип, Штип 2003, 51-72

Фрагменти на дрвена резба од Баргала
Зборник IX-X, Завод за заштита на спомениците на културата и Народен музеј, Штип, Штип 2003, 7-13

Комплексот на епископската базилика во Баргала
Старохристијанска археологија во Македонија, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 2003, 207-223

2005Баргала Водич
Завод за заштита на споменицита на културата и народен музеј Штип, 2005, 40 стр.

Епископска базилика во Баргала, истражување 1999 год.
Maced. acta archaeol. br.16, 1997-1999, Скопје 2005, 259-273 стр.

2006Новооткриен термален објект во Баргала
Mac. acta archaeol. br. 17, 1999 – 2001, Скопје 2006, 289 – 302 стр.
Звонко Белдедовски, Трајче Нацев
2007Локалитет Кула кај с. Калаузлија ископување 2005 година
Културно наследство = Patrimone culturel Бр. 32/33 (2006/2007), стр. 57-70
2008Префурниум на големата бања и мала бања од Баргала
Maced. acta archaeol. бр. 18, 2002-2004, Скопје 2008, 367-380 стр

Истражување на археолошки локалитет Кула кај с. Калаузлија
Македонски археолошки преглед 2005, 166-171 стр.

Истражување на Црвена црква во с. Крупиште
Македонски археолошки преглед 2005, 172-177 стр.

2009Базилика Extra muros од Баргала, истражувања 2007
Македонско наследство, бр 34, 35, Скопје 2009, стр. 193-202
Звонко Белдедовски

Топлотна инсталација на големата и малата бања на градот Баргала, меѓународен симпозиум на тема “Вода живот и задоволство”
Зборник на трудови, Завoд за заштита на спомениците на културата и Музеј Струмица, Струмица 2009, стр.129-139
Звонко Белдедовски, Ристо Петковски, Трајче Нацев

2010Нови сознанија за локалитетот Кула кај с.Калаузлија
Machedoniae acta arcnaeologica бр.19, Скопје 2010, стр. 309-320
Звонко Белдедовски
2011Археолошки истражувања на средновековната тврдина Исар-Кале Штип во 2008 година
Machedoniae acta arcnaeologica бр 20, Скопје 2011, стр. 433-454
Белдедовски Звонко, Штерјов Митко
2016Тајните на Исарот
Белдедовски Звонко, постхумно издание, НУ Универзитетска библиотека “Гоце Делчев” Штип, 2016, 123 стр